به نام خداوند عالم

باتوجه به حلول ماه مبارک رمضان، بر آن شدیم تا هر روز اصل هایی را برای سلامت جسمی عنوان کنیم.

باشد که از جسمی سالم به ذهنی سالم تر و ارتباط روحی والاتر برسیم.

و در این راه ما نیز افتخار همراهی انسانی زیبا چون شما را داشته باشیم…

امید به حق

روابط عمومی موسسه موفقیت مهندسی ذهن استاد آقایی

منبع:عموماهمراه اول