• دوره های وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد خلاقان جوان

– ارائه دوره های مهندسی ذهن پیشرفته استاد حامد آقایی اولین و تنها بنیان گذار مهندسی ذهن در ایران  زیر نظر وزارت علوم و تحقیقات با ارائه مدرک قابل ترجمه(۸۰ساعت)

۳ ترم -هر ترم دوماه ونیم-مجموعا ۸ ماه

کد۱:مهلت ثبت نام:۲۸/۱۱/۱۳۹۳    تاریخ شروع دوره : ۰۱/۱۲/۱۳۹۳

این دوره تکمیل شده و در حال انجام است

کد۲:مهلت ثبت نام: ۰۵/۱۲/۱۳۹۳  تاریخ شروع دوره:۰۷/۰۵/۱۳۹۳

این کد تکمیل و در حال اجراست.

کد۳:مهلت ثبت نام: ۱۸/۱۲/۱۳۹۳   تاریخ شروع دوره: ۲۰/۱۲/۱۳۹۳

هزینه دوره۹۶۰،۰۰۰تومان

مهلت ثبت نام دوره جدید:۹۳/۱۲/۱۵ تاریخ شروع دوره جدید: ۲۰/۱۲/۱۳۹۳

۰۹۳۰۶۵۶۹۰۱۰-۲۰

۰۵۱۳۸۴۴۶۸۰۶-۷

 

– ارائه دوره های مدیریت ذهن و مهارت های زندگی استاد حامد آقایی اولین و تنها بنیان گذار مهندسی ذهن در ایران زیر نظر وزارت علوم و تحقیقات با ارائه مدرک قابل ترجمه(۴۰۰ساعت) ۵ ترم – هر ترم دوماه و نیم – مجموعایک سال و سه ماه

کد۱: مهلت ثبت نام: ۹۴/۰۴/۲۰ تاریخ شروع دوره : ۹۴/۰۴/۳۰

هزینه دوره: ۲٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان

مهلت ثبت نام جدید: ۹۴/۰۴/۲۰ تاریخ شروع دوره : ۹۴/۰۴/۹۴

۰۹۳۰۶۵۶۹۰۱۰-۲۰

۰۵۱۳۸۴۴۶۸۰۶-۷